Chính sách

Để giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng, KTest có nhiều chương trình hỗ trợ như:

– Chương trình TIẾT KIỆM cho phép giảm chi phí xét nghiệm 20 – 30 % cho nhóm khách hàng là các thành viên gia đình hay nhóm bạn (từ 3 người).

– Các đợt khuyến mãi trong năm.

– Đối với những trường hợp bệnh nhân khó khăn do bác sĩ giới thiệu, chúng tôi sẽ miễn một phần hoặc hoàn toàn phí xét nghiệm.