Chính sách

Để giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng, KTest có nhiều chương trình hỗ trợ như:

–• Chương trình TIẾT KIỆM cho phép giảm chi phí xét nghiệm 20 – 30 % cho nhóm khách hàng là các thành viên gia đình hay nhóm bạn (từ 3 người).

–• Các đợt khuyến mãi trong năm.

–• Đối với những trường hợp bệnh nhân khó khăn do bác sĩ giới thiệu, chúng tôi sẽ miễn một phần hoặc hoàn toàn phí xét nghiệm.